Přijímání dětí do MŠ

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let.[1]

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní  je způsobem v místě obvyklým.[2] (plakát na vývěsce MŠ, na webových stránkách, plakátky v obci, vyhlášením v místním rozhlasu)   

3. Zákonný zástupce při zápisu obdrží tiskopis Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo si jej může stáhnout na webových stránkách (v záložce Ke stažení). Tiskopis vyplní a odevzdá při zápisu nebo vrátí do MŠ v co nejkratším termínu řádně vyplněný k rukám ředitelky.  

4. Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

5. O přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle kriterií stanovených ve směrnici Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Směrnici najdete v záložce Ke stažení.

6. Zákonný zástupce bude o výsledku správního řízení vyrozuměn zveřejněním seznamu, který bude umístěn na vchodových dveřích mateřské školy a internetových stránkách mateřské školy. Při podání písemné žádosti bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Zde bude mít zákonný zástupce uveden i termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí                                   k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí v písemné podobě si zákonný zástupce vyzvedne v mateřské škole v termínu stanoveném ředitelkou.

7. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku[3], pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

8. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem - § 50 zákona č.258/2000 Sb.- o ochraně veřejného zdraví. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným  pravidelným  očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  trvalou kontraindikaci.

9. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka  mateřské školy  na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.[4]

10. Zákonní zástupci přijatých dětí jsou v měsíci červnu pozváni na první informační schůzku do mateřské školy, kde získají  informace o provozu mateřské školy, domluví si průběh  adaptace a  konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy a způsob stravování. Současně obdrží k vyplnění tiskopisy, které zákonný zástupce řádně vyplněné odevzdá v mateřské škole :

a)      evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonnými zástupci,

b)     dohodu o docházce      

c)      písemné pověření k vyzvedávání a odvádění dítěte z mateřské školy (tzv.zmocnění)

d)      přihlášku ke stravování.

Termíny odevzdání vyplněných tiskopisů sdělí zákonným zástupcům ředitelka na informativní schůzce v  měsíci červnu.

 

 

 [1]    § 34 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

[2]    § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

[3]    § 34 odst. 7 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

[4]    § 34 odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání