Třídy MŠ

      Třída ,,ŽABIČEK"

zapsáno 17 dětí 2-3 letých; ve třídě jsou dvě děti se SVP

učitelky: Renata Potěšilová, Kateřina Příbramská

asistent pedagoga: Eva Pospíšilová, Lenka Šášková

chůva: Veronika Látalová

provozní pracovnice: Věra Výmolová

Hlavním cílem vzdělávání dětí je :

 • adaptace dětí na prostředí mateřské školy a vztahy v ní (postupná socializace), zvládnutí odloučení od rodiny,

 • poskytnutí pocitu bezpečí, jistoty, lásky, utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému,

 • zvládnutí hygienických a sebeobslužných dovedností a návyků,

 • podpora zdravého vývoje dětí

 • rozvoj řeči

 

        Třída ,,BROUČKŮ"

 

zapsáno 28 dětí 3 – 4 letých

učitelky: Petra Ježová, Mgr.Zdeňka Piňosová

provozní pracovnice: Jiřina Hejdušková

Hlavním cílem vzdělávání dětí je:

 • zlepšování tělesné zdatnosti, pohybové obratnosti a zdravotní kultury dětí,

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností produktivních i receptivních, rozvoj poznávacích procesů a funkcí, rozvoj samostatnosti,

 • podpora utváření vztahů dítěte k dalším dětem i dospělým, rozvoj kooperativních dovedností

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, řídit se pravidly

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

    Třída ,,VČELIČEK"

 

 

zapsáno 22 dětí 4 – 6 letých z toho 11 předškolních a 1 dítě s OŠD; ve třídě je jedno dítě se SVP

učitelky: Bc.Ivana Kučerová, Andrea Sochůrková

asistent pedagoga : Veronika Hrdá

provozní pracovnice : Renata Dobešová

Hlavním cílem vzdělávání dětí je :

 • rozvoj pohybových a manipulačních dovedností a schopností dětí

 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, intelektu, sebepojetí, sebevyjádření

 • kultivace a obohacování vzájemné komunikace dětí s dětmi a dospělými založené na zralosti a dodržování pravidel

 • orientace ve světě materiálních a duchovních hodnot, ve světě kultury a umění

 • vytváření elementárních základů pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí

   

U dětí předškolních se zaměřujeme na prohloubení a upevnění všech dovedností, které jsou předpokladem pro úspěšný vstup dětí            do základní školy.