Školní vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu
 
Ve školním roce 208/19 budeme pracovat podle inovovaného školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání přepracovaného ředitelkou na základě podkladů od všech pedagogických pracovnic MŠ s názvem  
“Svět je plný cest a je jen na nás, kterou z nich se dáme vést” . 
 
Prostřednictvím programu chceme usnadnit dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Budeme rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, budeme mu napomáhat v chápání okolního světa a motivovat ho k dalšímu poznávání a učení. Stejně tak  budeme učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty v této společnosti uznávané. Každá zvolená cesta mu nabízí něco nového a my se stáváme jeho průvodci. To vše na optimální úrovni jeho rozvoje.
 
Cíle a záměry programu:
Prostřednictvím vzdělávacího programu zajišťujeme plnění rámcových cílů předškolního vzdělávání:
Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení. 
Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 
Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na své okolí. 
 
Školní vzdělávací program naší mateřské školy  
„Svět je plný cest a je jen na nás, kterou z nich se dáme vést“ 
je zaměřen :
·       na poznávání sebe samého a člověka vůbec, s cílem co nejlépe poznat sebe, 
        a tak lépe pochopit druhé a vcítit se do jejich pocitů,
·       na uvedení dítěte do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, do světa materiálních i duchovních hodnot, osvojení si potřebných           dovedností, návyků a postojů a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí,
·       na osvojení si návyků zdravého životního stylu,
·       na poznávání okolního světa a přírody, toho bezprostředního i vzdálenějšího (předškolní děti), s cílem poznat, prožívat a chápat, jak to ve světě a v           přírodě chodí a jak spolu všechno souvisí.